[1]
محمدعلی پورز., سید علی تبارس. ه., بامدادس., زاده محمدیع., و اعتصامیم. س., “ساخت و هنجار یابی مقیاس تجارب معنوی (SES)”, سلامت اجتماعی, ج 3, ش 3, صص 190-199, آگوست 2016.