[1]
سید علی تبار س. ه., حمیدی ر., قنبری س., زاده محمدی ع., و حبیبی عسگرآباد م., “رضایت زناشویی و جنسی در گروهی از مردان متأهل شهر تهران”, سلامت اجتماعی, ج 3, ش 2, صص 119–126, ژوئن 2016.