[1]
تقوایی نیا ع., رحیمیان بوگر ا., و معاضدیان آ., “نقش رضایت از زندگی و شاغل بودن مادر در پیش بینی افسردگی دانش آموزان دختر دوره متوسطه”, سلامت اجتماعی, ج 3, ش 4, صص 319–329, دسامبر 2016.