صافیم. ح., ترکمن نژادش. و عرشیش. (2016) “میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان مرکز بهداشت شمال تهران در سال 1392”, سلامت اجتماعی, 2(1), صص 64-71. doi: 10.22037/ch.v2i1.9115.