ایزدآبادی ب., اکبری ب. و مقتدر ل. (2024) “روایی بستة آموزشی مبتنی بر رویکردهای مصاحبه انگیزشی و ذهنی سازی در مورد اجتناب تجربه‌ای و حس عاملیت دانش‌آموزان با ترومای کودکی ”, سلامت اجتماعی, 10(4), صص 30–41. doi: 10.22037/ch.v10i4.31734.