صفیری س. و کلاهی ع. ا. (2023) “معرفی اهداف توسعه پایدار”, سلامت اجتماعی, 10(3), صص 1–31. doi: 10.22037/ch.v10i3.31716.