محبی م. و نویدی مقدم م. (2023) “اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب کرونا و استرس شغلی پرستاران ”, سلامت اجتماعی, 10(3), صص 51–62. doi: 10.22037/ch.v10i3.31709.