نقوی ژ., عینی پور ج. و اکبری ب. (2023) “بررسی اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری بر تاب‌آوری و معنای زندگی در مادران کودکان مبتلا به صرع: یک مطالعه‌ راهنما”, سلامت اجتماعی, 10(2), صص 1–12. doi: 10.22037/ch.v10i2.31706.