عنبری ا., اکبری ب., صادقی ع. و مافی م. (2023) “روابط ساختاری کارکرد خانواده و رفتارهای ‌پرخطر نوجوانان با نقش واسطه‌ای عوامل فردی‌‌روانشناختی”, سلامت اجتماعی, 10(1), صص 15–27. doi: 10.22037/ch.v10i1.31698.