روحانی پ., ملک ا., کریمان آ., شجاعی ش. و احمدی بادی س. (2023) “نقش تغذیه و میکروبیوتای دستگاه گوارش در بیماری التهابی روده کودکان”, سلامت اجتماعی, 10(4), صص 1–18. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/ch/index.php/ch/article/view/31661 (دسترسی: 16 آوریل 2024).