قائدی ا. و طباطبائی ح. (2023) “مقایسه هشت هفته تمرینات زنجیره حرکتی باز و بسته بر قدرت و دامنه حرکتی دختران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی: یک مطالعه راهنما”, سلامت اجتماعی, 9(5), صص 1–9. doi: 10.22037/ch.v9i5.31520.