احمدیف., گودرزیک., فرخین. و روزبهانیم. (2021) “مقایسه اثربخشی "درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد" و "طرحواره درمانی" بر تاب‌آوری افراد مبتلا به بیماری قلب و عروق: یک مطالعه راهنما”, دوماهنامه علمی پژوهشی سلامت اجتماعی, 8(4), صص 17-29. doi: 10.22037/ch.v8i4.31463.