حدادی مقدمح., ابوالقاسمیش. و تیزدستط. (2021) “رابطه هوش هیجانی، هوش موفق، هوش اخلاقی، هوش فرهنگی و رضایت از زندگی با میانجی گری سلامت روان”, سلامت اجتماعی, 8(4), صص 1-16. doi: 10.22037/ch.v8i4.31429.