پناهیان امیریس., اکبر نتاجک. و فخریم. (2021) “اثربخشی بازی‌درمانی بر مشکلات برون‌سازی‌ شده کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌جویانه”, سلامت اجتماعی, 8(4), صص 43-54. doi: 10.22037/ch.v9i1.31330.