صادق نیاگ., زربخش بحریم. و قربان شیرودیش. (2021) “اثربخشی آموزش مبانی نظریه انتخاب بر خودتمایزیافتگی، خودگسستگی و قربانی قلدری شدن در نوجوانان دبیرستانی”, سلامت اجتماعی, 8(4), صص 81-91. doi: 10.22037/ch.v8i4.31256.