بوستانی کاشانیا., خدابخشی کولاییآ., داوودیح. و حیدریح. (2021) “اثربخشی الگوی روایت درمانی بر مهارت های ارتباطی، ابرازگری هیجانی و همدلی در دختران و پسران آماده ازدواج”, سلامت اجتماعی, 8(2), صص 232-246. doi: 10.22037/ch.v8i2.28959.