محمدزاده ابراهیمیع. و رحیمی پردنجانیط. (2018) “رابطه تعاملی عوامل استرس زا و مقابله شناختی ناسازگارانه در پیش بینی نشانه-های افسردگی”, سلامت اجتماعی, 5(3), صص 263-272. doi: 10.22037/ch.v5i3.18468.