کاظمی س. (2017) “کودکان کار: در جهانی که هرگز نساخته‌اند!”, سلامت اجتماعی, 4(2), صص 76–78. doi: 10.22037/ch.v4i2.16808.