شریعت س. و منشئی غ. (2017) “الگوی پيش بيني خشونت هاي خانگي عليه زنان بر اساس رگه هاي شخصيتي و سابقه كودك آزاري همسران در شهر اصفهان”, سلامت اجتماعی, 4(2), صص 90–98. doi: 10.22037/ch.v4i2.15672.