سیدحمزه ش. و دماری ب. (2017) “مدل مفهومي امنيت غذا و تغذيه در ايران”, سلامت اجتماعی, 4(3), صص 223–232. doi: 10.22037/ch.v4i3.15555.