زر ع., کران خسروی پ. و احمدی م. ا. (2017) “شيوع چاقی و اضافه وزن در دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ارتباط آن با عوامل آمادگی جسمانی”, سلامت اجتماعی, 4(2), صص 79–89. doi: 10.22037/ch.v4i2.15343.