زارع المشیری م. و صابر س. (2017) “پیش‎بینی مهارت های ارتباطی بر اساس جو روانی– اجتماعی کلاس و اضطراب اجتماعی در دانش‎آموزان دوره متوسطه”, سلامت اجتماعی, 4(2), صص 127–136. doi: 10.22037/ch.v4i2.14949.