محمدی ف., پاکدامن ن., عرشی ش. و کلاهی ع. ا. (2016) “نیازهای آموزشی زوجین مراجعه کننده برای آزمایشات پیش از ازدواج به مراکز بهداشتی درمانی ارشاد و فاضل شهر تهران در سال 1393”, سلامت اجتماعی, 3(4), صص 270–277. doi: 10.22037/ch.v3i4.14636.