خراسانی ف. و شعبانی ز. (2017) “مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه، راهبرد های مقابله ای و بلوغ عاطفی در دانشجویان با نشانگان آسیب عاطفی و بدون نشانگان آسیب عاطفی”, سلامت اجتماعی, 4(2), صص 137–146. doi: 10.22037/ch.v4i2.14380.