ترکش دوز ش. و فرخزاد پ. (2017) “رابطه اختلالات رفتاری کودکان با سبک های فرزندپروری و سبک های دلبستگی”, سلامت اجتماعی, 4(2), صص 118–126. doi: 10.22037/ch.v4i2.14372.