بنفشه افشانس., جنیدی جعفریا., اسرافیلیع. و رضایی کلانتریر. (2016) “روش سالم سازی پساب های صنعتی با حذف کروم شش ظرفیتی”, سلامت اجتماعی, 3(3), صص 219-227. doi: 10.22037/ch.v3i3.13683.