موسوی ه. س. و خدابخشی کولایی آ. (2016) “اثربخشی بازی‌درمانی گروهی به شیوة مراجع‌محوری بر ترس و اضطراب کودکان پیش‌دبستانی”, سلامت اجتماعی, 3(4), صص 261–269. doi: 10.22037/ch.v3i4.13505.