قائدنیای جهرمی ع., حسنی ج., فرمانی شهرضا ش. و زارعی ف. (2016) “بررسي راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان و طرحواره های هيجاني در مردان مبتلا به سوء مصرف مواد، ترک کرده و افراد بهنجار”, سلامت اجتماعی, 3(4), صص 307–318. doi: 10.22037/ch.v3i4.13266.