بهرامیس., راجیم. و بهرامین. (2016) “دیدگاه مادران باردار در زمینه کارایی کلاسهای آموزشی دوران بارداری بر آمادگی برای زایمان طبیعی، دوران پس از زایمان و شیردهی”, سلامت اجتماعی, 3(3), صص 248-255. doi: 10.22037/ch.v3i3.13067.