ایمانیس., زارعم., آقا یوسفیع., زارعح. و شقاقیف. (2016) “تغییرات زیستی ناشی از ناهماهنگی شناختی بر اساس شخصیت و سبک‌های تصمیم‌گیری”, سلامت اجتماعی, 3(3), صص 211-218. doi: 10.22037/ch.v3i3.12979.