کیهانف. و صابرس. (2016) “پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس باورهای جنسیتی و سبک های تفکر زنان متأهل شهر تهران”, سلامت اجتماعی, 3(3), صص 200-210. doi: 10.22037/ch.v3i3.12971.