دمیرچیف. و خدابخشی کولاییآ. (2016) “بررسی تفاوت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در زنان ویژه معتاد و غیر معتاد (مطالعه موردی شهر تهران)”, سلامت اجتماعی, 3(3), صص 239-247. doi: 10.22037/ch.v3i3.12532.