سپهرمنشز. و مروجیس. ع. (2016) “سلامت روان زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج کاشان”, سلامت اجتماعی, 3(3), صص 228-238. doi: 10.22037/ch.v3i3.12201.