جبرائیلی ه., حسنی ج. و حبیبی عسگرآباد م. (2017) “نقش تعدیل کننده وظیفه شناسی در رابطه با اثر وضعیت اجتماعی- اقتصادی، نوروز گرایی، برون گرایی، گشودگی به تجربه و پذیرا بودن بر مصرف مواد، الکل و دخانیات”, سلامت اجتماعی, 4(2), صص 99–109. doi: 10.22037/ch.v4i2.11935.