قربانیان ا., محمدلو ه., حبیبی عسگرآباد م. و حسن آبادی ف. (2016) “سبک دلبستگی و مهارت های اجتماعی کودکان با نقش میانجی هوش هیجانی”, سلامت اجتماعی, 3(4), صص 278–288. doi: 10.22037/ch.v3i4.11817.