سروستانیع., سید علی تبارس. ه., بامدادس., حبیبی عسگرآبادم. و سعیدیط. (2017) “سوء مصرف شیشه و تریاک: مقایسه رضایت زناشویی و اضطراب”, سلامت اجتماعی, 4(1), صص 15-23. doi: 10.22037/ch.v4i1.11745.