محمدعلی پورز., سید علی تبارس. ه., بامدادس., زاده محمدیع. و اعتصامیم. س. (2016) “ساخت و هنجار یابی مقیاس تجارب معنوی (SES)”, سلامت اجتماعی, 3(3), صص 190-199. doi: 10.22037/ch.v3i3.11717.