سید علی تبار س. ه., حمیدی ر., قنبری س., زاده محمدی ع. و حبیبی عسگرآباد م. (2016) “رضایت زناشویی و جنسی در گروهی از مردان متأهل شهر تهران”, سلامت اجتماعی, 3(2), صص 119–126. doi: 10.22037/ch.v3i2.11535.