تقوایی نیا ع., رحیمیان بوگر ا. و معاضدیان آ. (2016) “نقش رضایت از زندگی و شاغل بودن مادر در پیش بینی افسردگی دانش آموزان دختر دوره متوسطه”, سلامت اجتماعی, 3(4), صص 319–329. doi: 10.22037/ch.v3i4.10761.