صافی محمد حسین, ترکمن نژاد شریف, و عرشی شهنام. 2016. “میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان مرکز بهداشت شمال تهران در سال 1392”. سلامت اجتماعی 2 (1):64-71. https://doi.org/10.22037/ch.v2i1.9115.