ایزدآبادی بهروز, اکبری بهمن, و مقتدر لیلا. 2024. “روایی بستة آموزشی مبتنی بر رویکردهای مصاحبه انگیزشی و ذهنی سازی در مورد اجتناب تجربه‌ای و حس عاملیت دانش‌آموزان با ترومای کودکی”. سلامت اجتماعی 10 (4):30-41. https://doi.org/10.22037/ch.v10i4.31734.