صفیری سعید, و کلاهی علی اصغر. 2023. “معرفی اهداف توسعه پایدار”. سلامت اجتماعی 10 (3):1-31. https://doi.org/10.22037/ch.v10i3.31716.