محبی مرضیه, و نویدی مقدم مسعود. 2023. “اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب کرونا و استرس شغلی پرستاران”. سلامت اجتماعی 10 (3):51-62. https://doi.org/10.22037/ch.v10i3.31709.