نقوی ژیلا, عینی پور جواد, و اکبری بهمن. 2023. “بررسی اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری بر تاب‌آوری و معنای زندگی در مادران کودکان مبتلا به صرع: یک مطالعه‌ راهنما”. سلامت اجتماعی 10 (2):1-12. https://doi.org/10.22037/ch.v10i2.31706.