عنبری اکبر, اکبری بهمن, صادقی عباس, و مافی مهوش. 2023. “روابط ساختاری کارکرد خانواده و رفتارهای ‌پرخطر نوجوانان با نقش واسطه‌ای عوامل فردی‌‌روانشناختی”. سلامت اجتماعی 10 (1):15-27. https://doi.org/10.22037/ch.v10i1.31698.