قائدی الهه, و طباطبائی حمید. 2023. “مقایسه هشت هفته تمرینات زنجیره حرکتی باز و بسته بر قدرت و دامنه حرکتی دختران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی: یک مطالعه راهنما”. سلامت اجتماعی 9 (5):1-9. https://doi.org/10.22037/ch.v9i5.31520.