حدادی مقدمحسین, ابوالقاسمیشهنام, و تیزدستطاهر. 2021. “رابطه هوش هیجانی، هوش موفق، هوش اخلاقی، هوش فرهنگی و رضایت از زندگی با میانجی گری سلامت روان”. سلامت اجتماعی 8 (4), 1-16. https://doi.org/10.22037/ch.v8i4.31429.