فرزدی هادی, حیدرئی علیرضا, مرادی منش فردین, و نادری فرح. 2021. “اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن روان ﭘﻮﻳﺸﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮ ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ و ادراك ﺑﻴﻤﺎرى در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪروم روده ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮ: یک مطالعه راهنما”. سلامت اجتماعی 8 (2):221-31. https://doi.org/10.22037/ch.v8i2.31425.