پناهیان امیریسمانه, اکبر نتاجکلثوم, و فخریمحمدکاظم. 2021. “اثربخشی بازی‌درمانی بر مشکلات برون‌سازی‌ شده کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌جویانه”. سلامت اجتماعی 8 (4), 43-54. https://doi.org/10.22037/ch.v9i1.31330.