قاسمیاثامه, مسچیفرحناز, اصغرپورمانیا, و سوداگرشیدا. 2021. “اثربخشی تحریک الکتریکی جدار جمجمه با جریان مستقیم بر طرحواره های ناسازگار اولیه زنان مبتلا به چاقی”. سلامت اجتماعی 8 (4), 55-68. https://doi.org/10.22037/ch.v8i4.31300.